• utredarna_ger_fakta

  Caption Text

  Link
 • utredarna_ger_fokus

  Caption Text

  Link
 • utredarna_ger_inspiration

  Caption Text

  Link
 • utredarna_ger_forsprang

  Caption Text

  Link
 • utredarna_ger_orientering

  Caption Text

  Link
 • utredarna_ger_respons

  Caption Text

  Link
 • utredarna_hjaelper_dig_i_mal

  Caption Text

  Link

Vi har tjänster för dina behov.

Vi erbjuder både standardiserade tjänster och skräddarsydda Ad-hoc undersökningar som anpassas efter behov.

Har du en fråga eller vill du diskutera ett upplägg? Ta kontakt med oss!


Telefon: 0481 77 90 08

Kontakt

Datainsamling

Datainsamligen anpassas efter uppdragets frågeställning. Vi har behörighet att använda adress-källor som ger statistiskt säkerställt urval för undersökningar.

Vi erbjuder följande former av datainsamling:
 • postalt
 • webb
 • e-post
 • på plats
 • telefon
 • panel
 • fokusgrupp
 • djupintervju
 • workshop

Kundundersökning

Kundundersökningen börjar alltid med uppdragsgivarens behov- vad är frågan - vad ska vi ta reda på. Vi utvecklar frågeställningar och undersökningsmetoden efter våra uppdragsgivares specifika behov. Vi behärskar vilket urval som lämpar sig bäst, om det exempelvis ska vara ett slump-mässigt eller stratifierat urval. Analysen ger fakta och visar styrkor, svagheter och förbättringsområden.

Exempel på kundundersökningar
 • Nöjd Kund Index-NKI
 • Loyalitetsmått
 • Behovsanalys
 • Produkt- och koncepttest
 • Varumärkesundersökning

Marknadsundersökning

Hur ser marknaden ut, vilken målgrupp ska du välja, hur upplevs den nya produkten, hur ska du lansera den? Vi löser dina specifika informationsbehov. Vi kan undersöka konkurrenter, kunder och marknader för befintliga och på nya marknader. För bästa resultat använder vi ofta både kvalitativa och kvantitativa metoder. Våra uppdragsgivare får ett beslutsunderlag som det går att agera på.

Exempel på marknadsundersökningar
 • Marknadspotential
 • Exportmarknader
 • Positionering
 • Benchmarking
 • Marknadskanaler

Djupintervjuer och fokusgrupper

Det finns fördelar att använda sig av individbaserad information om kundernas attityder. Djupintervjuer och fokusgrupper riktar sig till nyckelpersoner i olika befattningar. Uppdragsgivaren får en rad konkreta förbättringsförslag och en djupare förståelse för hur kunderna tänker och agerar.
...Kundundersökningen genomfördes professionellt och vi fick ett tillförlitligt och säkerställt beslutsunderslag att arbeta med.
Martin Herold, KSRR

Medborgarundersökningar

Medborgarundersökningar görs för att identifiera trender i samhället eller att undersöka medborgarnas opinion. Vi undersöker även om medborgarna är nöjda med offentliga tjänster.
Vi genomför både kvalitativa och kvantitativa medborgarundersökningar. Beslutsunderlaget ska sedan utgöra en del av det politiska beslutet.

Vid medborgarundersökningar är urvalsprocessen och datainsamlingen särskilt viktiga för att säkerställa ett tillförlitligt och representativt svarsunderslag.

Exempel på medborgarundersökningar
 • Attityder till kommunal verksamhet
 • Möjligheter till inflytande

Utvärderingar

En utvärdering ger viktig information till våra uppdragsgivare efter genomfört projekt, riktad insats eller kampanj.

Beroende på frågeställningen kan utvärderingen göras genom en kvalitativ undersökning i form av fokusgrupp eller djupintervjuer och eller i en kombination med en kvantitativ enkätundersökning.

Exempel på utvärderingar
 • Projektutvärdering
 • Kampanjuppföljning
 • Organisationsförändringar: nyckeltal

Medarbetarundersökningar

Med en medarbetarundersökning får du reda på hur medarbetarna upplever sin arbetsplats och dig som arbetsgivare. Den kan användas för att följa upp visioner, mål och strategier och ger svar på medarbetarnas motivation och engagemang.

Exempel på medarbetarundersökningar
 • Attraktiv arbetsplats
 • Attraktiv arbetsgivare
 • Nöjd Medarbetar Index NMI
 • Framtida rekrytering
Det var en klart positiv upplevelse och ett mycket bra samarbete med utredarna!
Lars-Erik Rönnlund, Hultsfred kommun

Brukarundersökningar

Kraven på offentlig verksamhet är lika hög som på den privata och brukarundersökningen hjälper till att ta reda på områden som behöver förbättras och vilka åtgärder som behöver vidtas. Datainsamligen kan ske både enkäter och ibland även intervjuer.

Exempel på brukarundersökningar
 • Identifiera förbättringsområden

Medlemsundersökningar

Hur upplever medlemmarna medlemskapet, vad är nyttan, vad kan förbättras?
Många föreningar och organisationer måste kämpa för att behålla medlemsantalet. En medlemsundersökning ger svar på hur man kan behålla befintliga medlemmar och hur man kan attrahera nya medlemmar.

Beroende på frågeställningen kan utvärderingen göras genom en kvalitativ undersökning i form av fokusgrupp eller djupintervjuer och eller i en kombination med en kvantitativ enkätundersökning.

Exempel på medlemsundersökningar
 • Medlemsnytta
 • Lojalitetsmått

Omvärldsanalyser

Vi erbjuder omvärldsanalyser och vårt specialområde är grön affärsutveckling i Skandinavien och den tysktalande marknaden: Tyskland, Österrike och Schweiz. Vi följer kontinuerligt trender och gör omvärldsanalyser. Vi hjälper våra uppdragsgivare att hitta affärsmöjligheter på marknaderna och ger även inspiration för affärsutvecklingen på den skandinaviska marknaden. Vi har en gedigen erfarenhet på marknaden och ett stort kontaktnät.
Samarbetet med utredarna var smidigt och rapporten var mycket bra med ett klart formulerat budskap i text och bild som enkelt kan kommuniceras.
Mikael Elm, KSRR

Kundorienterad affärsutveckling

Du vill utveckla företaget, ta fram en ny affärsplan, förbättra konkurrenskraften?

Vi erbjuder att under ett år följa dig och ditt företag i arbetet med att ta fram en handlingsplan till en kundorienterad affärsutveckling.
logga_utredarna

utredarna AB, Box 123, 382 22 Nybro
Telefon: 0481-77 90 08